Historia i założyciele


Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego-Związek Pracodawców Prywatnych zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 11.08.2006r. pod nr KRS 0000262009.

W dniu 04.12.2006r. Zarząd PKPP Lewiatan podjął uchwałę o przyjęciu Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Związek Pracodawców Prywatnych w poczet członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Podmiot kontynuuje działalność Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Stowarzyszenia, które zostało zawiązane w 1998r. w celu zorganizowania i rozwijania współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami.

W 2006r., w celu dalszego rozwijania działalności podjęto decyzje o zmianie formy prawnej Forum ze Stowarzyszenia na Związek Pracodawców Prywatnych, który posiada szereg dodatkowych uprawnień, a tym samym ma możliwość wywierania większego wpływu na tworzenie korzystnych warunków, z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

Są to przede wszystkim:

  • prawo opiniowania projektów aktów normatywnych
  • prawo opiniowania budżetu
  • prawo składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego
  • prawo reprezentowania członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej
  • udział w Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Reprezentowanie interesów członków wobec związków zawodowych

Forum Gospodarcze traktuje przedsiębiorczość w szerokim tego słowa znaczeniu. Przedsiębiorczość nie jest postrzegana jedynie jako prowadzenie działalności gospodarczej, ale jako każdego rodzaju aktywność sprzyjająca szukaniu rozwiązań lepszych od dotychczasowych, przyczyniających się do pozytywnych zmian w sferze materialnej i w sposobie myślenia. Przedsiębiorczość w tym rozumieniu tu aktywność, która nie jest kojarzona wyłącznie z działalnością firmy, przedsiębiorstwa czy spółki, ale każdej zorganizowanej jednostki, niezależnie czy będzie to stowarzyszenie, fundacja czy grupa osób, która wykaże chęć działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania społeczeństwa. Priorytetowe zadania to takie, które podnoszą jakość życia w całym regionie. Narzędziem pracy Związku jest mediacja i dialog społeczny. Zgodnie ze Statutem, dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Związek kontynuować będzie również dotychczasową działalność Stowarzyszenia polegającą na świadczeniu usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku proponowana oferta usługowa na bieżąco będzie dostosowywana do aktualnych oczekiwań i wymagań klientów.

Celem Związku jest wspieranie aktywności gospodarczej i integracja lokalnych społeczności, a w szczególności zrzeszonych w nim członków oraz ochrona szeroko rozumianych interesów tej grupy społecznej, w szczególności zawodowych, kreowanie jej wizerunku w społeczeństwie oraz popularyzacja zasad wolności, tolerancji, własności i sprawiedliwości. Umacnianie autorytetu Związku i wysokiej pozycji w świadomości i odbiorze społecznym, dokonywać się będzie poprzez wysokie wymagania stawiane wszystkim członkom, co do uczciwości, solidarności, lojalności i zaangażowania. Związek stara sie pozyskać społeczną akceptację i zrozumienie władz lokalnych oraz regionalnych dla inicjowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Miernikiem jakości podejmowanych działań jest pozytywny odbiór społeczności lokalnej, postrzeganie Związku jako wiarygodnej instytucji w oczach opinii publicznej, wzrastająca chęć współpracy ze strony lokalnych władz samorzadowych, ale przede wszystkim znaczne zaiteresowanie przedsiębiorców wspólnymi działaniami w ramach jednej struktury organizacyjnej.

 

Założyciele