Usługi


Usługi informacyjne

Związek będzie udzielał informacji z obszarów:

 • dostępność różnych form pomocy małym i średnim przedsiębiorcom (np. możliwość wykorzystania funduszyunijnych, uczestnictwa w programach szkoleniowych)
 • dostępność form finansowania zewnętrznego (np. dotacje, pożyczki, kredyty)
 • możliwość nawiązania współpracy handlowej z krajowymi i zagranicznymi przedsiebiorcami
 • targi, wystawy i inne wydarzenia gospodarcze
 • dane teleadresowe
 • administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności

 

Usługi szkoleniowe

Związek będzie organizował szkolenia o tematyce dostosowanej do zgłaszanych przez przedsiebiorców potrzeb, w tym różnego rodzaju szkolenia specjalistyczne.

Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiegop Związek Pracodawców Prywatnych jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00003/2007

 

Doradztwo

W ofercie Związku znajdują się usługi doradcze z zakresu

 • administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Dostępne programy pomocowe dla MSP

 

W ramach kontynuacji działalności

Związek kontynuować będzie również współpracę z władzami lokalnymi (Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski oraz instytucjami otoczenia biznesu).

 

Planowane działania na najbliższy rok

 1. Rozbudowa posiadanych baz danych dotyczacych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie funkcjonowania Związku
 2. Systematyczne zwiększanie liczby klientów w celu powiększenia wartości usług realizowanych dla małych i średnich przedsiebiorstw
 3. Rozwój organizacji szkoleń dla funkcjonujących już firm (np. źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym ze środków UE, opracowanie biznes-planu),
 4. Szkolenia dla osób bezrobotnych w celu rozwoju ogółnych i zawodowych kwalifikacji, w szczególności niezbędnych do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej
 5. Koncentracja na pomocy przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania dotacji UE i In. źródeł finsnowania (np. opracowanie aplikacji unijnych, wniosków o przyznanie pożyczki, kredytu
 6. Systematyczne zwiększanie liczby klientów w celu powiększenia wartości usług realizowanych dla małych i średnich przedsiebiorstw.
 7. Rozwój kompetencji pozwalających stać się centrum rozwoju aktywności gospodarczej na terenie powiatu, rolą Związku w tym zakresie powinna być koordynacja i inicjacja kontaktów z przedsiebiorcami a instytucjami otoczenia biznesu/urzędy, instytucje fiansowe, inne organizacje.