Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


Szanowni Państwo, Członkowie Forum Zarząd Forum , zgodnie ze statutem , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w celu dokonania zmiany nazwy organizacji, W dniu 19.12.2019 r. godz. 17,30 w Restauracji Parkowa w Czarnkowie z następującym porządkiem obrad: 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia , 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania Członków Związku i jego zdolności do podejmowania uchwał , 4. Podjęcie uchwały o zmianie nazwy związku, Uchwała nr 1/2019 w sprawie zmiany nazwy związku , która otrzyma brzmienie: Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan           . 5. Zamknięcie obrad. W imieniu zarządu: Lech Wojcieszyński