Misja i cele


Misja

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej.

 

Cele

  • prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;

  • występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców;

  • opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;

  • udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;

  • delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;

  • inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;

  • prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;

  • organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;

  • organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.